Sgk

Sgk  Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Güvenlik Nedir ?

Sosyal güvenlik, kişiler arasında gelir farkı gözetmeksizin, belirlenmiş sosyal alandaki çeşitli riskler karşısında kişileri bu risklere karşı ekonomik olarak güvence altına alma görevini üstlenen kurum ve kurumların oluşturduğu topluluktur.İnsanlar çalışma ve  özel hayatları boyunca farklı durumlarla karşılaşabilirler.Bunlar ; meslek hastalığı, iş kazası, hastalık, sakatlık, ölüm, yaşlılık, işsizlik, evlenme, çocuk sahibi olma, analık ve konut ihtiyacı gibi konulardır.Sıraladığımız bu riskler sebebiyle kısmi olarak veya tamamen çalışamaz duruma gelmiş ayrıca bundan dolayı gelir kaybı yaşamış ve muhtaç duruma düşen kişilerin, insan olma onuruna yakışan ve elde edeceği gelirle  asgari bir hayat sürmelerini amaçlar.Yaşam standartını sağlamanın yanı sıra hastalık veya sakatlık sebebiyle çalışma yetisini yitiren kişilere gerekli sağlık yardımı yapar.

 Sosyal Güvenlik Kurumu SGK

SGK , 2006 yılında çıkarılan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kanunu ile kurularak SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur gibi kuruluşları bünyesine almış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı kuruluşumuzdur.

Kurumun amacı ; SSK, Bağkur, Emekli Sandığı kurumlarını bir arada toplayarak parçalanmış sosyal güvenlik sistemimizi, sosyal sigortacılık ilkelerini benimsemiş, adaletli, kaliteli, etkin, daha kolay erişilebilir, malî olarak sürdürülmesi mümkün ve dünya standartlarına uygun hale getirmektir.

SGK Görevleri:

1- Devlet tarafından belirlenen sosyal güvenlik politikalarını, herkese eşit bir şekilde uygulamak.

2- Kapsadığı gerçek veya tüzel kişileri, hakları ve yapmakla yükümlü oldukları görevleri konusunda bilgilendirmek, ayrıca bu hak ve yükümlülüklerin hayata geçirilmesini temin ederek kolaylaştırmak.

3- Sosyal güvenlik konularında; dünyadaki gelişmeleri takip etmek, AB ve başka kuruluşlar ile iletişim kurarak işbirliği içinde olmak, ülkemizin yabancı ülkelerle yapacağı sosyal güvenlik alanındaki sözleşmelerine dair gereken çalışmaları yürütmek, devlet tarafından yürürlüğe konmuş uluslararası antlaşmaları uygulamaya koymak.

4- Kamu kurum ve kuruluşları arasında sosyal güvenlik konularında uyum ve  işbirliğini tesis etmek.

Sosyal güvenlik sistemi

Ülkemizde sosyal güvenlik sistemi, ikiye ayrılır.

Primli Sosyal Güvenlik Sistemi

SGK Kanunu ile SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı) , Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü birleştirilmak kaydı ile Sosyal Güvenlik Kurumu altında toplanmıştır. SGK ‘da kişilere verilen sosyal hizmet çeşitlerine göre Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü ve Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü gibi birimlere ayrılmıştır.İlgili kişinin sgk primi ödeyerek faydalandığı sosyal güvenlik hizmetleri, genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, yaşlılık sigortası,  analık sigortası, ölüm sigortası, malûllük sigortası, ve işsizlik sigortası hizmetleridir.

Primsiz Sosyal Güvenlik Sistemi

Primsiz sosyal güvenlik sistemi kendi içinde gruplara ayrılır.

Bunlar:

1- Kamuda görev yaparken zarara uğrayan kişilere devlet bütçesinden verilen parasal yardımlar:Asker ailelerine yapılan yardım, İstiklal Madalyası sahibi olanlara yardım, icra ettikleri görevleri sebebiyle ölen veya yaralanan kamu çalışanlarına yardım, kanunlarla belirlenmiş kamu çalışanlarına yaptıkları görevleri sebebiyle uğramış oldukları zararlardan ötürü yardımlar.

2-Özürlü olanlardan 18 yaşını doldurmuş olan, bir başka kişinin bakımına ihtiyaç duyan, bakacak hiç kimsesi olmayan özürlü kişinin elde ettiği aylık gelirinin kanunla belirlenmiş rakamların altında kalması sebebiyle özürlüğe aylık bağlanarak yapılan yardımlar.

3- Muhtaç ve fakir vatandaşlara yapılan yardım: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca oluşturulan fondan yapılan yardımlar.

4- Sosyal Hizmetler Yardımları: Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kanunu gereğince yaşlı olanlara, çocuk veya özürlülere kimselere yapılan yardımlar.

GSS BORÇ SORGULAMA

EMEKLİLİK HESAPLAMA

SGK RAPOR PARASI

HİZMET SORGULAMA

SGK İŞE GİRİŞ

EVDE BAKIM MAAŞI

DOĞUM İZNİ

EMEKLİ İKRAMİYESİ

Genel